SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN
Trường : THPT Trần Quốc Tuấn
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 02/04/2018


Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu khối lớp - buổi chiều

Thời khóa biểu khối lớp - các lớp 2b

Thời khóa biểu giáo viên - buổi sáng

Thời khóa biểu giáo viên - buổi chiều

Thời khóa biểu phòng học - buổi sáng

Thời khóa biểu phòng học - buổi chiều

Bảng PCGD theo lớp - buổi sáng

Bảng PCGD theo lớp - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi sáng

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi chiều

Danh sách lớp

Danh sách giáo viên

Danh sách phòng

Danh sách môn

Thống kê chung:

Tổng số lớp sáng 18
Tổng số lớp chiều 18
Tổng số lớp 2b 0
Tổng số giáo viên 78
Tổng số phòng học 0
Tổng số môn học 15


Created by TKB Application System 7.0 on 29-3-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net