linh kien may may-- mua may tinh cu tai ha noi

Ảnh thầy, cô các tổ chuyên môn

 Ảnh các thầy cô thuộc các tổ chuyên môn của trường

(Tổ Toán - Tin)

 

 (Tổ Ngoại Ngữ)

 

 

(Tổ Văn)

 

 

 (Tổ Hóa)

 

 

(Tổ Thể Dục)

 

 

(Tổ Sử - Công Dân)

 

(Tổ Sinh-KTNN) 

 

 

(Tổ Lý-KTCN)

 

 

 (Tổ hành chính)

 

 

 (Tổ địa lí)